سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه آهنگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن، تهران
محسن عباس زاده – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طرح آزاد.
مجتبی گلستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن، تهران.

چکیده:

اصولا تصمی مگیری در مورد انتخاب روش پایدارسازی شیروان ی مخازن س دها یک تصمیم چند معیاره است. لذا به متظور دستیابی به این مهم شناسایی معیارهای موثر و کلیدی در این راستا ضروری است. براساس ارزیاب یهای انجام شده، اساسا دو نوع معیار حذفی یا غیرجبرانی وامتیازدهی یا جبرانی باید مدنظر طبق هبندی قرار گیرند. معیارهای حذفی که عدم تامین هریک م یتواند موضوع ب هکارگیری روش پایدارساز رامنتفی سازد شامل مصالح ساختگاه، حضور آب، نوع گسیختگی و عمر روش نگهداری است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل رو شهای پایدارسازی در مرحله تصمی مگیری تفصیلی معیارهای متعددی درنظر گرفت هشده که شامل ملاحظات فنی، مدیریتی، سرمایه ای، محیط زیستیو فرهنگی-اجتماعی. هریک از این ملاحظات توسط زیر معیارهای دیگری ب هطور مشروح ارائه شد هاند