سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالعظیم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، گروه مهند
محمد رضا مسعودی نژاد – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداش
احسان آقایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
حامد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع

چکیده:

طیف وسیعی از منعقدکننده ها، اکسیدان ها و گندزداها در تصفیه آب و فاضلاب استفاده می شوند که هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند. یون فرات VI به عنوان یک اکسیدان قوی بالاترین پتانسیل اکسیداسیون احیاء را بین همه اکسیدان ها و گندزداها در تصفیه آب و فاضلاب دارا میباشد. یون فرات در آب به یون Fe(III یا هیدروکسیدفریک احیا میشود و می تواند در یک فرایند چند منظوره به عنوان منعقدکننده، اکسیدان و گندزدا مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی فرایند تصفیه پیشرفته پساب فاضلاب شهری با استفاده از فرات پتاسیم بود. در این مطالعه تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری توسط فرات پتاسیم در مقیاس آزمایشگاهی روی پساب فاضلاب با تعیین اثر متغیرهای pH و غلظت روی میزان حذف کدورت، COD و فسفر مورد بررسی قرار گرفت. راندمان حذف COD و کدورت با استفاده از فرات پتاسیم در شرایط بهینه pH=5 و غلظت mg/L10 به ترتیب ۶۵،۹۰/۰۳ درصد بود .pH غلظت بهینه فرات پتاسیم در حذف فسفر نیز pH=5 و غلظتmg/L 12 بدست آمد، در این شرایط حذف۷۲ درصدی فسفر حاصل گردید. فرات پتاسیم به عنوان یک ماده شیمیایی مؤثر اکسیدکننده، گندزدا و منعقدکننده می تواند در تصفیه انواع پساب های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.