سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علی قاسمیان – استادیار گروه خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پساب کارخانه بازیافت مقوای کنگرهای کهنه، حاوی الیاف و مواد آلی مختلفی است که سبب افزایش اکسیژن خواهی بیولوژیکیBOD)و اکسیژن خواهی شیمیاییCOD)آن میشود. در نتیجه، عدم فرآوری پساب کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا، بر روی آبهای جاری که در آن تخلیه میشود تأثیرات منفی زیادی داشت ه و برای جلوگیری از این تأثیرات، لازم است مواد آلاینده و به ویژه ذرات ریز پیش از خروج آب از کارخانه از آن جدا شوند. لذا، پژوهش حاضر با هدف انعقاد و ته-نشینی ذرات ریز در یکی از کارخانههای بازیافت مقوای کنگرهای کهنه انجام و تأثیر آلوم با مقدار ثابت۱۰۰۰ mg/lit Fهمراه پلیالکترولیت آنیونی،(Buflok5626به عنوان کمک منعقد کننده در مقدار متفاوت ۱۵، ۲۰ ، ۲۵ mg/lit با استفاده از آزمون جارتست بررسی شد. نتایج حاصل ازاندازهگیریTSS و COD ، pHنمونه های مختلف نشان داد کهبهترین نتیجه از نمونه با مقدارmg/lit20پلیالکترولیت آنیونیBuflok5626 با ۷۳/۱ درصد حذف COD و ۸۲ درصد حذف TSS حاصل گردید.