سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه حیدری – کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
محمود حق وردیان – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

پساب کارخانه بازیافت مقوای کنگرهای کهنه، حاوی الیاف و مواد آلی مختلفی است که سبب افزایش اکسیژن خواهی بیولوژیکی ( BOD ( و اکسیژن خواهی شیمیایی ) COD ( میشود. در نتیجه، عدم فرآوری پساب کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا، بر روی آب-های جاری که در آن تخلیه میشود تأثیرات منفی زیادی داشته و برای جلوگیری از این تأثیرات، لازم است مواد آلاینده و به ویژه ذرات ریز پیش از خروج آب از کارخانه از آن جدا شوند. لذا، پژوهش حاضر با هدف انعقاد و تهنشینی ذرات ریز در یکی از کارخانه-های بازیافت مقوای کنگرهای کهنه انجام و تأثیر آلوم با مقدار ثابت mg/lit 1111 به همراه پلیالکترولیت کاتیونی ) ۵۱۳۸ Buflok به عنوان کمک منعقد کننده در مقدار متفاوت ۱ ۱۵و۲۰و۲۵mg/lit با استفاده از آزمون جارتست بررسی شد. نتایج حاصل ازاندازهگیری pH ، COD و TSS نمونههای مختلف نشان داد که بهترین نتیجه از نمونه با مقدار mg/lit 21 پلی- الکترولیت کاتیونی ) ۸۱۱۵ Buflok 85 درصد حذف / (، با ۱ COD و ۱۱ درصد حذف TSS حاصل گردید. از آنجا که در افزایشکارآیی انعقاد، مقدار pH نقش مهمی دارد، با در نظر گرفتن pH های مختلف و تأثیر آن برای کسب بهترین نتیجه، حد بهینه pH 6/82 به دست آمد