سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد علی بیگی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی صادقی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی پورافشاری چنار – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش از غشا الیاف توخالی با جنس پلیوینلیدنفلورایدPVDFبرای تصفیه پساب نساجی استفادهشد. پساب مورد آزمایش ابتدا توسط منعقدکنندهی پلیآلومینیومکلرایدPACl)مورد پیش تصفیه گرفته وسپس این پساب پیشتصفیه شده در فشارهای مختلف و با سرعت خوراک ورودی۱/۵m/sتوسط غشا موردbar انجام شده و ۹۸ درصد حذف شد. بیشترین میزان حذف اکسیژن خواهی شیمیاییCODدرکمترین فشار۱/۵barبه میزان ۷۲ درصدصورت گرفت. سپس تاثیر سرعت خوراک بر روی عملکرد غشا در فشار ثابت۲barمورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهندهی آن است که در کمترین سرعت ورودی خوراک۱m/sبیشترین میزان حذفکدورت وCOD به ترتیب با میزان حذف ۹۸ درصد و ۷۱ درصد روی میدهد. به طور کلی با افزایش فشار اعمالی و سرعت خوراک ورودی، شار عبوری افزایش یافته ولی از میزان حذف کدورت وCODکاسته میشود.