سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد یاوری – گروه کشاورزی )خاکشناسی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پیام نجفی – گروه کشاورزی )آبیاری( دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

بحران کمبود آب و دسترسی به منابع آب جدید از یک سو و از سوی دیگر آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی از طریق تخلیه ی فاضلاب شهری و صنعتی یکی از بزرگترین مشکلات بسیاری از کشورها می باشد. پیشگیری از تولید فاضلاب امکانپذیر نیست. ولی می توان، از فاضلاب تصفیه شده به عنوان یک منبع ارزشمند آب برای مصارف مختلف استفاده کرد و در عین حال از آلوده شدن آب ها جلوگیری کرد و انتشار فاضلاب در محیط زیست را کاهش داد. تصفیه بیولوژیکی فاضلاب یکی از متداول ترین و مقرون به صرفه ترین روشهای تصفیه فاضلاب در دنیا است که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. یکی از این روش ها که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از سیستم Nutrient Film Technique است. در این تحقیق از این سیستم برای رفع آلودگی پساب پوند ۸ پالایشگاه اصفهان استفاده شد. تیمارهای پساب بدون گیاه و بستر و پساب با گیاه و بدون بستر و پساب با گیاه و بستر خرده آجر در شرایط هوازی در این سیستم مورد بررس قرار گرفت. گیاه مورد استفاده در این تحقیق برگ بو با نام علمی Laurus nobilis بود. در این تیمار ۰۴ لیتر پساب به مدت ۲۲ ساعت در این سیستم جریان یافت و در زمان های ۰و۲۴و۴۸و۷۲ساعت از پساب در حال گردش در سیستم نمونه برداری انجام شد تا پارامترهای مورد نظر مربوط به کیفیت پساب ، اندازه گیری شود. نتایج نشان داد که بیشترین کاهش COD در شرایط هوازی و در تیمار پساب با گیاه و بدون بستر با راندمان حذف ۵۶ درصد پس از گذشت ۲۲ ساعت بدست آمد و بیشترین کاهش BOD5 و Oil در شرایط هوازی در تیمار پساب با گیاه و بستر خرده آجر به ترتیب با راندمانحذف ۰۴ و ۰۰ درصد پس از گذشت ۲۲ ساعت بدست آمده است