سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سامان احمدی زاد – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت
سید مهدی برقعی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف
امیر حسام حسنی – دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی
آرزو احمدی ارس – دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق حاصل مطالعات تئوریکی و آزمایشگاهی در زابطه با تصفیه پسابهای صنعتی حاوی ترکیبات فنلیک با استفاده از راکتورهای بی هوازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و روبه پایین است که به نو به خود جز اولین مطالعات در این زمینه می باشد . اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از : چگونگی کنترل و پایش راکتور در جهت ایجاد شرایط پایدار و سازگاری میکروارگانیسمها با فاضلاب سنتز شده و تعیین راندمان حذف فنل . برای این منظور از یک واحد پایلوت ۸۶/۷ لیتری در مقیاس آزمایشگاهی و از جنس پلاگسی گلاس که مجهز به مدیا از نوع PVC می باشد ، استفاده شده است. پایلوت مزبور از سه بخش تحت عنوان بیوراکتور بی هوازی با جریان رو به پایین و بیوراکتور بی هوازی با جریان رو به بالا و قسمت ته نشینی تشکیل شده است و رد تمام مدت زمان تحقیق دبی فاضلاب ورودی به راکتور ۱/۲ لیتر در ساعت و زمان ماند سیستم ۷۲ ساعت بوده است. این سیستم با بهره گیری از کود گاوی جهت تلقیح راکتور و رد غلظت COD حدود ۱۵۰۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر راه اندازی گردید . بعد از طی دوره راه اندازی و ثابت شدن راندمان حذف COD ، مرحله افزودن فنل به سیستم و افزایش تدریجی غلظت فنل ورودی انجام شد ونتایج آن در تاثیر بر روی راندمان حذف COD و راندمان حذف فنل از سیستم مورد بررسی قرار گرفت . راندمان حذف COD در این سیستم در غلظتهای فنل معادل ۰/۱ و ۱ و ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم د رلیتر به ترتیب برابر ۶۵ و ۶۴ و ۶۳/۹ و ۶۲ و ۶۱/۹ و ۶۰/۹ و ۵۹/۶ درصد و راندمان حذف فنل از سیستم در بالاتربن غلظت ورودی معادل ۸۸ درصد بر آورد گردیده است.