سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ادیب فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شفیعی – دانشکده مواددانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی گلمکانی – شرکت ایران ذوب

چکیده:

وجود آخالها در هرفولاد با توجه به نوع اندازه شکل و نحوه توزیع آنها م یتواند تاثیر بسزایی بر خواص مختلف فولاد از جمله خواص مکانیکی الکتریکی گرمایی و … داشته باشد لذا حذف آخالها یکی از مهمترین مسائلی است که درسالهای اخیر ذهن تولیدکنندگان فولاد را به خود مشغول کرده است دراین پژوهش سعی شده است با قرار دادن فیلتر در سیستم راهگاهی و جلوگیری از ورود آخال به داخل قالب تاثیر تصفیه مذاب برساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی سختی و مقاومت به ضربه فولاد CK22 مورد مطالعه قرارگیرد بررسی نتایج نشان میدهد که نمونه های تهیه شده از فولاد تصفیه شده دارای مقاومت به ضربه بیشترین نسبت به نمونه های تصفیه نشده می باشد مطالعات سطح مقطع شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که ساختار از شکل ترد در نمونه تصفیه نشدهبصورت دندریتی درنمونه تصفیه شده تبدیل می گردد از طرفدیگر یافته ها حاکی از این مطلب است که تصفیه مذاب تاثیرچندانی برسختی فولاد مورد مطالعه نداشته است.