سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجو، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
حسن امینی راد – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

فاضلابهای بیمارستانی از نقطه نظر دارا بودن میکروارگانیزمهای بیماریزا، مواد رادیو اکتیو و مواد زائد داروئی، فلزات سنگین و غیره از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و دفع آنها بدون تصفیه به محیطزیست میتواند خطراتجدی برای بهداشت همگانی در بر داشته باشد. بیوراکتور غشایی MBR (Membrane Biological Reactor) ترکیبی از فرآیند لجنفعال و فیلتراسیون غشایی میباشد. این تحقیقات بر روی فاضلاب بیمارستانی و با استفاده از پایلوتMBR جهت بررسی میزان کارایی پایلوت آزمایشگاهی بیوراکتورغشایی در مقایسه با سیستم لجنفعال بکار گرفته شده در تصفیهخانه بیمارستان جهتحذفترکیبات و آلودگیهای فاضلاببیمارستانی صورتگرفت. مراحل اجرایی و عملی این تحقیق با بکارگیری فاضلاب حقیقی و به صورت پیوسته در محل تصفیهخانه بیمارستان بابل کلینیکواقع در شهرستان بابل انجام گرفت. پایلوت MBR بفرآیندهای بیولوژیکی اجازه فعالیت درSRTطولانی (در این تحقیقات ۶۲ روز) داده و به این ترتیب غلظتMLSS در تانکهوادهی به بیش از ۶۰۰۰ میلیگرم در لیتر افزایشیافت. میزان حذف ۶۰ درصد از TDSوEC توسط آزمایشاتبدستآمد و میزان حذف کدورت و TSS بیشاز ۹۹ درصد بوده است. در مورد این سیستم میتوان به عدم دفع لجن در طول دوره آزمایشات، عدم شستشوی شیمیایی غشاها و همچنین کیفیتعالی و تقریبا ثابتپسابخروجی اشاره کرد.