سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شیر افروس – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

سامانه نیزارهای مصنوعی با استفاده از توان جذب مواد مغذی بوسیله گیاهان آبزی کشت شده توانایی بالایی در تصفیه فاضلابهای شهری دارند با این حال انتخاب نوع گونه گیاهی مناسب و مدیریت سامانه می توان راندمان حذف الاینده ها را بالا برد دراین تحقیق دو گونه گیاه آبزی Phragmites australis و Typha latifolia که درمنطقه بوفور در حاشیه نهرها رودخانه ها و حتی زهکشهای کشاورزی بصورت طبیعی رشد می کنند در حوضچه های کشت به ابعاد ۴/۵ متر طول ۰/۵ متر عرض و ۰/۴ متر ارتفاع کشت گردیده و یک سامانه بهعنوان شاهد بدون کشت گیاه در نظرگرفته شد محیط رشد سامانه های شن با دانه بندی ۵-۱ میلی متر و از طریق منبع فاضلاب شبیه سازی شده با جریان زیرسطحی افقی به حوضچه ها منتقل گردید و درچهار زمان ماند مختلف ۰/۷۵ ، ۱/۵ و ۳/۵ و ۷ روز راندمان حذف TP ، PO4-P ،TKN،NO3-N در سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت.