سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی صفاری – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
سمیرا شمایی – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
مینا فرضی – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فنا
زهرا امام جمعه – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده فناوری و

چکیده:

در فرآیندهای غشایی، داشتن شار خروجی کافی امری است ضروری که به کارگیری این تکنولوژی را به طور صنعتی امکان پذیر م ی سازد. برای دستیابی به شار خروجی مطلوب باید فاکتورهای کاهنده یا به عبارتی مقاومت های مختلف را در نظر داشت و آن را به حداقل رساند . انواع این مقاوم ت ها عبارتند از : مسدود شدن حفرات غ شاء، پلاریزاسیون ترکیبات تغلیظ شده و مقاومت ذا تی غش اء. عوامل مختلفی روی میزا ن این مقاومت ها تأثیر دارند که عبارتند از : نوع روغن، دما، سرعت جریان عرضی، اندازه حفرات غشاء و کارآمدی فرآیند شستشو . با بهبود این عوامل می توان مقاومت ها را به حداقل ممکن کاهش داد و بدین وسیله شار را به حدی رساند که به کارگیری فرآیند تصفیه روغن ها در صنعت از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر شود.