سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی حبیب اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهران هودجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
میثاق پرندنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی از آلاینده های زیست محیطی که هر روز بر مقدار آن افزوده می گردد و درشرایط عدم توجه می تواند منبع آلاینده مهمی باشد، شیرابه کمپوست حاصل از جمع آوری زباله های شهری می باشد که پتانسیل آلایندگی بالایی دارد. شیرابه حاوی مواد آلی معلق و عناصر غذایی همراه با انواع میکروبهای خطرناک همچنین عناصر سنگین می باشد. در این تحقیق از یک سیستم بسته بی هوازی با استفاده از لوله هایی از جنس پی وی سی به طول ۴ متر استفاده شد و تاثیر زمان گردش به عنوان تیمار در نظر گرفته شد. چهار تیمار آزمایش شامل زمانهای صفر ، ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت در قالب طرح آزمایشی بلوک کامل اجرا گردید.نتایج آنالیزبرروی نمونه های شیرابه نشان دادکه این سیستم با تاثیرروی کاهش پارامترهای COD, BOD5 و TN توانست به ترتیب به مقدار ۷۲ ، ۵۸ و ۴۵ درصدازهریک ازمواردفوق راکاهش دهد. EC نمونه هادر طی مراحل زمان آزمایش تغییرات چندانی نداشت pH و اندکی افزایش نشان داد