سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن امینی راد –
مهدیه ساعدی –

چکیده:

شیرابهیکیازفرآورده هایمحل هایدفنزباله هایشهریو نیزبه عنوانفاضلابیاستکهعمده تریناثرات زیستمحیطینامطلوبرادرپی داردکهدرصورتعدم تصفیهموجب آلودگیخاک،منابعآبزیرزمینیوسطحیمیگردد. با توجه به آلودگی بالای شیرابه استفاده از فرایند پیش و پس از تصفیه جهت کاهش آلاینده های موجود درشیرابه ضرورت دارد. در این تحقیق تجربی شیرابه قدیمی تولیدی از محل دفن در استان مازندران توسط یک روش ترکیبی MBR واکسیداسیون پیشرفته فنتون مورد بررسی قرار گرفت. دراین بررسی از یک واحد MBR تحت نیروی ثقل به حجم تقریبی ۲۰۰ لیتر از جنس پلی اتیلن و ممبران هالوفیبر از جنس پروپیلن به سطح تقریبیm2 6 ، طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این مطالعه تجربی راندمان حذف COD،رنگ ،کدورت در زمان ماند ۸ روز و میزان MLSS برابرmg/l2523 به ترتیب ۸۷ ،۸۲ و۸۴ درصد رسید. با توجه به اینکهرنگ پساب بالاتر از استاندارد استفاده پساب درکشاورزی بوده، جهت کاهش رنگ از اکسیداسیون پیشرفته فنتون استفاده گردید.