سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روشنک مهدی زاده – دانشجوی صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

روغن ماهی خام یا تصفیه نشده شامل :اسید های چرب آزاد و محصولات اولیه ی اکسیداسیون )پر اکسید(،مواد معدنی ، مواد رنگی ، رطوبت و ناخالصی های نا محلول هستند که کیفیت روغن راکاهش می دهد ؛ حذف این ناخالصی ها از روغن خام برای تولید روغن خالص با عمر ماندگاری قابل قبول و مطلوب خیلی مهم می باشد ؛ چرا که این فاکتور ها در حد امکان باید از روغن خامبرداشته شوند تا از اثر های منفی بر کیفیت روغن جلوگیری شود . طراحی مراحل تصفیه نیز برای حذف این نا خالصی ها پر اهمیت است زیرا باید ارزش تجاری روغن را افزایش دهد . در این مقاله به صورت مختصر به تاثیر هر یک از این ناخالصی های موجود در روغن ماهی بر روی خواص کیفی روغن ، معرفی مراحل تصفیه روغن و شرایط آن ، کارایی هر یک از این فرایند ها برای حذف یا کاهش این ناخالصی ها می پردازیم . کلمات کلیدی:روغن ماهی،تصفیه،تقطیر مولکولی و در ادامه بر اساس تحقیقات انجام شده در زمینه ی تصفیه روغن ماهی در می یابیم : ۱( جهت خالص سازی روغن ماهی روش تصفیه ی روغن بهتر است یا تقطیر ملکولی ۲(کارایی فرایند خنثی سازی )به تنهایی( ،فرایند جذب ) به تنهایی( و فرایند ترکیبی خنثی سازی و جذب بر روی ناخالصی های موجود در روغن ماهی۳( مقایسه ی کارایی چیتوسان با سطح فعال در جذب نا خالصی ها از روغن ماهی ۴(مقایسه ی هر یک از مراحل تصفیه در کاهش دادن ترکیبات سمی کلر دار موجود در سطح ماهی که در نهایت به روغن آن منتقل شده است.