سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن نوالی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه، شرکت ایرانملاس، مشهد، ایران
فیروزه رضایی زاده – مدیر واحد آزمایشگاه، شرکت ایرانملاس، مشهد، ایران

چکیده:

روشهای مت داول تصفیه پساب های صنعتی قادر نیستند مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی COD)و رنگ پساب مخمر نانوایی را در حد استانداردهای محیط زیست کاهش دهند . بنابراین مطالعه بر روی روش هایجدید برای حذف این آلاینده ها ضروری است . در این مطالعه اثر فرایند اکسیداسیون الکتروشیمی ایی بر روی تصفیه تکمیلی پساب مخمر نانوایی بررسی شده است . اثر پارامترهای مختلف عملیاتی شامل زمان الکترولیزدانسیته جریان، غلظت الکترولیت وpHبر روی مقدار حذفCOD و رنگ مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایطبهینه، بهترین راندمان حذف در زمان فرایند شش ساعت، دانس یته جریان ۷۵A/m2و با غلظت الکترولیتیک درصدNaCl به دست آمد . در این شرایط فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی توانست ۹۴/۴درصد از CODغیرقابل تجزیه بیولوژیکی و ۹۳/۱درصد از رنگ پساب را حذف نماید. نتایج نشان دادند که این فراینددر شرایط بهینه می تواند مقدارCOD پساب مخمر نانوایی را تا حد استانداردهای محیط زیست کاهش دهداما مصرف بالای انرژی و نیاز به افزودنNaCl به پساب که باعث افزایش شوری پساب می شود، دو عامل مهم محدوده کننده در کاربرد صنعتی این روش برای تصفیه پساب صنایع مخمر نانوایی هستند