سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتاح سروش – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی مح
حسین گنجی دوست – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران
بیتا آیتی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله،تصفیه پساب سنتزی حاوی هیدروکربن های نفتی توسط فرایند فتوکاتالیستی خورشیدی با نانوذرات TiO2 پوشش یافته بر صفحات بتنی بررسی شد.فتوراکتور خورشیدی مورد استفاده شامل مخزن ذخیره آلاینده به حجم ۵۰ لیتر همراه با پمپ شناور،سیستم پلکانی با ۵ عدد پله تثبیت شده با فتوکاتالیست TiO2،یک سرریز به حجم ۵ لیتر در بالای پلکان وشاسیفلزی با ملحقاتشبود.در این راکتور بخش ماورای بنفش (UV) نورخورشید به عنوان منبعتامین تابش بجای لامپUVانتخاب گردید. راندمان این سیستم در شرایط بهینه در pH برابر ۵، بارگذاری جرمیTiO2برابر۶۰ گرم بر متر مربع، مدت زمان تابشUVمعادل برابر ۲۰۰ دقیقه، غلظت اولیه ۱۰۰ میلی گرم بر لیترو غلظت H2O2برابر ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر معادل۴۸/۷۰ درصد حذف COD،۶۳/۶۷ درصد حذف مجموع هیدروکربن های نفتی(TPH) و ۷۵/۸۴ درصد حذف هیدروکربن های چندحلقوی (PAHs) به دست آمد.نتایج آزمایش GC-FIDنمونه پساب قبل و بعد از تصفیه در شرایط بهینهنشان داد که بیشتر هیدروکربن‌های پلی آروماتیک حذف شدند و آنچه باقیمانده هیدروکربن های بدون خطر آلیفاتیک است.