سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب چنگانی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
عباس المدرس –
سعید افشارزاده –

چکیده:

فعالیت های انسانی از جمله کشاورزی، شهرنشینی و صنعتی شدن، با ورود مواد غذایی به خصوص ازت و فسفر تاثیر قابل توجهی بر روی چرخه هایبیوشیمیایی دارند که متعاقب آناکوسیستم های آبی، به علت پدیده ی پرغذایی شدن، دچار آسیب های جدی و تغییراتی ماندگار خواهند شد. تلفیق سیستم جلبکی باسیستم های تصفیه سنتی پساب باعث بهتر شدن کیفیت آب از طریق تثبیت موادغذایی به ترکیباتی مانند چربی و کربوهیدرات در سلول های ریزجلبک می گردد و در نتیجه منجر به کاهش آلودگی پساب خواهد شد. لذا در این مطالعه چگونگی رشد ریزجلبک Spirulinaplatensis در پساب شهری و تغییرات میزان نیترات، فسفات بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که این ریزجلبک می تواند در پساب های غنی از مواد غذایی به خوبی رشد کند و به عنوان جایگزینی برای تصفیه ثانویه به کار رود.