سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالطیف هاشمی فرد – دانشکده مهندسی-دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

چکیده:

استفاده از ثابت تعادل برای محاسبه اجزاء مولی فاز مایع و گاز در شرایط تعادلی مشخص، در صنایع نفت و گاز از اهمیت ویژ ه ای برخوردار اس ت. روشهای متعددی جهت تخمین ثابت تعادل ارائه شد هاست. یکی از مدلهای ساده و شناخته شده مدلStanding می باش د. مدل Standing برای فشارهای زیر psia ١٠٠٠ کاربرد دار د. در این کار مدل Standingبرای فشارهای بالاتر از psia ١٠٠٠ برای سیستمهایGas Condensate ۵٠٠٠ ) توسعه داده psia تا حدود ) شده است. خطای متوسط ناشی از این روش نسبت به اطلاعات تجربی مورد استفاده % ٣ م یباش د. از این روش می توان جهت محاسبات سریع و تقریبی و همچنین به عنوان یک حدس اولیه مناسب ثابت تعادل، در محاسبات تبخیر آنی بوسیله معادلات حالت استفاده نمود.