سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی گویا – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – دانشیار گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود کمره ای – دانشیار گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی را برای اصلاح اعوجاجArtifact) حرکت دورانی سر در تصاویرMRI پیشنهاد و ارزیابی می نمای د . با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده نشان داده می شود که حرکت دورانی سر علاوه بر اعوجاج فاز، نمونه برداری غیر یکنواخت از سطح تبدیل فوریه تصویر را باعث می شود . برای اصلاح اعوجاجات، دو روش بایکدیگر مقایسه می شوند که هر دوی آنها از دوران در حوزه مکان به جای درون یابی در حوزه فرکانس استفاده می کنند . به منظور یافتن زوایای دوران و مراکز د و ران، انرژی خارج از ROI که ناشی از حرکت است با استفاده از الگوریتم ژنتیکی کمینه می شود . نتایج شبیه سازی بر روی تصاویر ساختگی و واقعی روایت از آن دارد که روش اتخاذ شده برای یافتن پارامترهای حرکتی کاملاً مناسب و قابل اعتماد بوده و کلیه پارامترها بادقت حداکثر سه پیکسل در مؤلفه های مراکز دوران و یک درجه در زوایای دوران قابل محاسبه اند و تصاویر بازسازی شده با استفاده از مقادیر تخمینی با خطای کمتر از ده درصد نظیرتصاویر تصحیح شده با استفاده از مقادیر واقعی حرکت می باشند