سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عباس پور – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی، گروه آب و خاک

چکیده:

غیر متحرک کردن سرب از طریق تشکیل کانیهای نا محلول گروه پیرومورفیتها یکی از روشهای مؤثر جهت کاهش تحرک و قابلیت دسترسی سرب در خاکهای آلوده می باشد. در این تحقیق، کاربرد دی آمونیوم فسفات در یک خاک کشاورزی آلوده به منظور کاهش حلالیت ترکیبات سرب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور یک نمونه خاک شدیداً آلوده به سرب از اطراف کارخانه تولید روی انتخاب و مقادیر ۴ ،۲ ،۰ و ۶ درصد وزنی دی آمونیم فسفات به آن اضافه شد. سپس تیمارها به مدت ۴ ماه در رطوبت ۶۰ درصد ظرفیت نگهداری آب خاک و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شد. در انتهای زمان نگهداری، شکلهای مختلف سرب( تبادلی، جذب ویژه، همراه با اکسیدهای منگنز، همراه با اکسیدهای آهن، کمپلکس با مواد آلی و باقیمانده ) با روش عصاره گیری متوالی تعیین شد. نتایج نشان داد که کاربرد دی آمونیوم فسفات سبب کاهش معنی دار غلظت سرب در شکلهای تبادلی، جذب ویژه و همراه با اکسیدهای منگنز و افزایش معنی دار غلظت سرب در شکل همراه با اکسیدهای آهن شد. تجزیه نمونه ها با دستگاه تفرق اشعه ایکس وجود کانی کلروپیروموفیت در اثر کاربرد دی آمونیوم فسفات را تأیید کرد. به هر حال ترکیبات فسفره از طریق تشکیل ترکیبات کم محلول قادر به کاهش تحرک و قابلیت دسترسی سرب برای گیاهان میباشند.