سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزیزاله جمشیدی باندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهرداد منطقیان – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابوالفضل محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
سیدمحمود موسوی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله یک روش نو برای تشکیل هیدرات متان مورد بررسی قرار گرفته است. گاز متان وارد یک ظرف محتوی آب گرم شده و خروجی آن که مخلوطی از گاز متان و بخار آب خواهد بود، وارد یک راکتور مجهز به ژاکت سردکن می شود. با کاهش دما در راکتور، بخار آب در شرایط میعان قرار می گیرد. میعان ممکن است به صورت همگن و یا ناهمگن رخ دهد. در این شرایط با افزایش سطح انتقال جرم بین گاز و این خوشه های نوزاد آب، سرعت تشکیل هیدرات را افزایش قابل ملاحظه ایی داده است. آزمایش ها در فشارهای ۴۵/۴ ، ۴۹/۶ ، ۵۰/۱ ، ۵۲/۳ ، ۵۵/۶ و ۵۸ با ر و دماهای ۰/۴ ، ۰/۶ ، ۰/۷ ، ۱/۶ و ۲/۴ درجه سانتیگراد انجام شد. برای هر آزمایش منحنی های کاهش فشار ناشی از انحلال متان و دمای راکتور نسبت به زمان طی شده و منحنی فشار نسبت به دما در راکتور رسم گردید. با محاسبه مشتق اولیه فشار نسبت به زمان که همان شدت هسته زایی داخل خوشه میباشد و همچنین با داشتن دما و فشار در زمان شروع هسته زایی درهر آزمایش میتوان درپایان آزمایشها توسط نرم افزارMATLABرابطه(فرمول در متن مقاله ) را برازش کرد.