سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز دانشگاه ف
سعید زینالی هریس – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی نوعی باغبان – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدراتگازی فشار یا دما روشهای مختلفی مانند: نمودارهای چگالی گاز انبساط ژول تامسون معادلات تجربی، ترمودینامیک آماری و شبکه عصبی مصنوعی ارائه شدها ست شبکه عصب مصنوعی که برای پیش بینی شرایط تشکییل هیدرات دراین مقاله شبیهسازی شده براساس فرض وابستگی دمای تشکیل هیدرات به پارامتر فشار و چگالی مخصوص گاز است درسایر مدلهای دیگر شبیکه عصب مصنوعی دمای تشکیل هیدرات تابع فشار و غلظت هیدروکربنهای موجوددر گاز است نتایج شبیه سازی شرایط تشکیل هیدرات و مقایسه با داده های تجربی برای گاز های شیرین مانند: متان، متان و اتان، متان و پروپان و گاز طبیعی با استفاده از دو مدل شبکه RBF,MLP اارئه و مقدارمیانگین مربعات خطا و تعداد نرونها دراین دو مدل شبکه با هم مقایسه می شوند.