سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رضا انصاری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
جواد کاظم زاده خوئی – دکتری بیوتکنولوژی

چکیده:

دراین نوشته مهمترین واکنشهای شیمیایی که دراتمسفر روی میدهد بررسی شده است آلاینده های اصلی جو میتوانند از طریق برخی روشهای فیزیکی مانند آتشفشان ها تبخیر اقیانوسها و یا ازطریق واکنشهای مصنوعی بشر درسطح زمین ایجاد شوند مهمترین آلاینده های جوزمین شامل ترکیبات سه عنصر اصلی گوگرد نیتروژن و کربن میباشد دربخشهای مختلف این مقاله تشکیل آلاینده های دیگری که دراثربرهمکنش این ترکیبات بایکدیگر و یا درحضور نورخورشید صورت میگیرد بررسی شده است ترکیبات گوگردی جز موادی هستند که بیشترین میزان انتشار درتراپوسفر را دارند و طی واکنشهای شیمیایی می توانند تولید رادیکالهای آزاد و اسیدهای گوگردی نمایند و اکنش ذرات معلق دیگر میتواند شامل انعقاد و یا واکنشهای فوتوشیمیایی باشد دراین نوشته تشکیل الاینده های ثانویه از ترکیبات گوگردی بررسی شده است و سپس تشکیل دود و بخارات فوتوشیمیایی اکسیداسیون هیدروکربن های اصلی و واکنش ذرات معلق بیان شده است.