سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسین عبدالهی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی مواد (کار
علیرضا صبورروح اقدم – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
عبدالسلام کریم زاده – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی مواد (کار
آراز یزدی زاد – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،بخش مهندسی مواد (کار

چکیده:

با استفاده از آندایز آلومینیم با چهار نوع جریان مختلف فیلم نانوکامپوزیتی اکسید آلومینیم حاوی نانوپودرSiC با ذرات حداکثر ۵۰ نانومتر) بر روی آلومینیم خالص تجاری (با خلوص ۹۹/۳۰%تشکیل شد . میکروساختار و خواص فیلم اکسیدی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیزEDX بررسی شدند. برای ارزیابی خواص مکانیکی فیلم نانوکامپوزیتی، میکروسختی انجام شد. نتایج نشان میدهند که در فیلم نانوکامپوزیتی حاوی نانوپودرSiC میکروسختی فیلم اکسیدی افزایش مییابد. در حالت آندایز با جریان مستقیم نسبت بهینه سورفکتانت اضافه شده به پودر ۱ به ۲۰ وغلظت بهینه نانوپودر اضافه شده به الکترولیت اندازهگیری شده در این تحقیق، برابر ۷ گرم بر لیتر م یباشد . در این حالت سختی آن ۶۱۶ نوپ است در حالی که نمونه بدون ذراتSiC دارای سختی ۵۲۸ نوپ میباشد. در نمونه با جریان پالسی مثبت- مثبت بیشترین افزایش سختی بالایی مشاهده شد ( ۶۸۸ نوپ) ولی در نمونه آندایز شده با جریان پالسی مثبت -منفی نسبت به جریان مستقیم کاهش سختی داشتیم ( ۵۴۲ نوپ).