سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی سوخته سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فرجی – مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشکده کشاورزی، گرگان، ایران
ابراهیم هزارجریبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه تهران

چکیده:

بدلیل وابسته بودن کشورمان به مواد روغنی و پروتئینی، افزایش تولید دانه های روغنی نظیر سویا ضروری بوده و اتفاق نظر موجود جهت توسعه این گیاه ایجاب می کند تا برای یافتن اطلاعات لازم و روشهای صحیح کشت و ترویج آن تحقیقات ضروری صورت گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در تشکیل غلاف سویا، در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل ۶ تاریخ کاشت ( ۱۱ تیر، ۲۱ تیر، ۳۱ تیر، ۱۰ مرداد، ۲۰ مرداد و ۳۰ مرداد) و عامل فرعی کود نیتروژن شامل ۲ تیمار (بدون ۴ برگی با اولین آبیاری) بود. نتایج نشان داد – نیتروژن و ۲۵ کیلو گرم نیتروزن خالص در هکتار بصورت کود سرک در مرحله ۶ که تشکیل غلاف سویا شامل تعداد غلاف سالم در شاخه های فرعی، تعداد غلاف ناسالم در شاخه های فرعی و تعداد غلاف سالم در شاخه اصلی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت اما تعداد غلاف ناسالم در شاخه اصلی معنی دار نشد. همچنین نتایج نشان داد افزایش تعداد غلاف در تاریخ کاشت مناسب عملکرد دانه سویا را به طور معنی داری افزایش داد.