سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرساد فرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران
الهام منتخب – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژ سه تایی Fe-10Ni-7Mn از خانواده فولادهای فوق مستحکم بوده که رفتار پیرسختی قابل توجهی در حین پیرسازی همدما در دمای ۷۵۳ کلوین از خود نشان م یدهد . این فولاد در حالت آ نیل محلولی شکست نرم و دروندانهای داشته اما در حالت پیرسازی از تردی مرزدان های رنج میبر د. افزودن اندک عناصر آلیاژی، نظیر عنصر ایتریوم میتواند بهبود خواص مکانیکی در این فولاد را به دنبال داشته باشد . در پژوهش حاضر از میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز عنصری EDS ، استخراج الکتروشیمیایی فاز ثانویه و آزمون اشعه ایکس به منظور شناسایی و مطالعه رسوبات تشکیل شده در اثر افزودن عنصر ایتریوم در آلیاژ Fe-10Ni-7Mn-0.8Y بهره برده شده است. همچنین رفتار رشد دانه درحین عملیات تابکاری در آلیاژهای Fe-10Ni-7Mn و Fe-10Ni-7Mn-0.8Y مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاکی از تاثیر چشمگیر افزودن عنصر ایتریوم در کنترل رشد دانه با توجه به اثر قفل شدن مرزهای دانه به وسیله ذرات حاوی ایتریوم است.