سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
سعید ابوقداره – کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه
ناصر پرواره – کارشناسان معاونت بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه

چکیده:

جهت بهره گیری از مشارکت کشاورزان و آب بران در طرحهای آبیاری و زهکشی بر اساس تبصره ۲۶ قانون بودجه عمومی کشور در سال ۷۲ و تبصره ماده ۱۰۶ و بند ط ماده ۱۷ قانون برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، جلب مشارکتهای مردمی در طرحهای آبیاری و زهکشی توسط شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در اولویت قرار گرفته است . در این مقاله مراحل مختلف تشکیل تعاونیهای آب بران و برنامه کامپیوتری جامعی جهت سهولت در امر بهره برداری، نگهداری و مدیریت در شبکه آبیاری و زهکشی گاوشان (دشتهای دربند و بیله وار) مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است. در برنامه کامپیوتری طراحی شده، قسمتی برای کد هر مشترک در نظر گرفته شده که با اعلام کد مربوطه تمام مشخصات مربوطه از قبیل نام و نام خانوادگی، میزان اراضی، شماره قطعه جهت محاسبه آب بهاء و نیز ناحیه عمرانی، مشخص گردیده و در نهایت میزان آب مورد نیاز و آب به ای هر یک از مشترکین مشخص و فیش مربوطه چاپ و تحویل تعاونی آب بر مربوطه جهت تحویل به هریک از مشترکین و اعضاءآن تعاونی می گردد.