سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علی رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
اصغر ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

یک تشدید کننده میان نگذر تطبیق یافته با یک مبدل Kقابل تنظیم را ارائه می شود.دو تشدید کنندهλ/۴جداگانه از طریق یک مبدل امپدانس قابل تنظیم جفت می شوند کهعبارت است از یک واراکتور میکرواستریپ بارگذاری شده استابT-shunt برخلاف نمونه های متعارف مبدلK که دارای ویژگیهای باریک باند هستند، این مقاله یک نمونه فیزیکی از مبدلK قابل تنظیم جدید را معرفی می کند که از یک دیود واراکتور استفاده می کند تحلیل نظری همراه با نتایج آزمایشی در این مقاله ارائه می شود مقدار جفت شدگی بهینه به اسانی می تواند با تنظیم مستقل واراکتور بدست آید جاییکه افزایش واکنش شکاف با تضعیف۶۴dB اندازه گیری شده و در این مقاله نشان داده می شود کار گزارش شده در اینجا یک نمونه دیگر از مدار میزان سازی داخل تشدید کننده قابل تنظیم فشرده را نشان می دهد، که همچنین برای میزان سازی پهنای باند فیلتر نسبی مفید است. کار ساخته شده براساس مفهوم شکاف تطبیق یافته ، از جمله نمونه اولیه طراحی فشرده فیلتر شکاف تطبیق یافته همراه با مبدلK قابل تنظیم نشان داده می شود.