سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم محبی آشتیانی – دانشگاه تربیت مدرس
حسن قاسمیان یزدی –

چکیده:

پیش بینی پایان حملات فیبریلاسیون دهلیزی AF و تمایز بین دو گروه بیماران با حملات پایان پذیر و پایان ناپذیر منجر به تشخیص بهتر روش درمان و انتخاب داروی مناسب آن میگردد دراین مقاله الگوریتمی به منظور پیش بینی پایان این حملات با استفادها ز سیگنال ECG ارایه شده است دراین الگوریتم ابتدا شکل موج حاصل از فعالیت الکتریکی دهلیزها MAW را از سیگنال ECG اولیه استخراج می کنیم سپس با استفاده از تبدیل فوریه کوتاه مدت STFT نمایش زمان فرکانس سیگنال MAW را به دست می آوریم و فرکانس حاکم برنوساناتدهلیزی را دراپیزودهای پایان پذیر و پایان ناپذیر استخراج می کنیم و درمی یابیم که نوسانات دهلیزی دراپیزود پایان پذیر فرکانس بیشتری نسبت به اپیزود پایان پذیر ارایه می کند همچنین با بررسی میانگین فواصل RR درسیگنال EGC مشاهده میکنیم که این ویژگی نیز دراپیزودهای پایان ناپذیر نسبت به اپیزودهای پایان پذیر مقدار بیشتری دارد به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم ارایه شده از داده های موجود درپایگاه داده پیش بینی پایان حملات فیبریلاسیون دهلیزی AFTDB که شامل ۲۴اپیزود aF پایان پذیر و ۲۶ اپیزود پایانناپذیر است استفاده شده است و نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس توانایی قابل قبول این دو ویژگی را درپیش بینی پایان حملات فیبریلاسیون دهلیزی تایید می کند.