سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا برادران کاظم زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مونا ایوبی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

بحث پایش پایش پروفایل ها یکی از زمینه های نوین تحقیقاتی درحوزه کنترل فرایند آماری است پروفایل رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چندمتغیر مستقل را توصیف می کند این رابطه که معمولا با استفاده از یک رابطه رگرسیونی مدل می شود میتواند خطی ساده خطی چندگانه چندجمله ای و درمواردی غیرخطی باشد به منظور پایش کیفیت یک فرایند یا محصول با مشخصه کیفی به صورت پروفایل بهدلیل وجود همبستگی بین پارامترهای مدل رگرسیون می بایست از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده شود انواع نمودارهای کنترل چندمتغیره میتوانندب رای شناسایی شیفتهای کوچک و بزرگ مورد استفاده واقع شوند مشکل عمده نمودارهای کنترل چندمتغیره عدم تشخص پارامترخارج از کنترل زمانیکه نمودار وجود شیفت درفرایند را نشان میدهد می باشد دراین مقاله جهت تشخیص پارامتر خارج از کنترل پساز اینکه نمودار کنترل چندمتغیره MCUSUM درروش MCUSUM-کای دو وجود شیفت را دریک پروفایل چندجمله ای اعلام کرد ازشبکه عصبی چندلایه پرسپترون استفاده میشود.