سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن سریانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

معمولاً جهت افزودن اطلاعات تکمیلی در ویدئو، از متن یا زیرنویس استفاده میشود که در بسیاری از موارد این زیرنوی س ها غیرضروری و کسلکننده به نظر میآیند. لذا روشی مورد نیاز است تا بتوانیم زیرنویس را در ویدئو تشخیص داده ، آن را حذف و جای خالی به وجود آمده را پر کنیم. الگوریتم ارائه شده در این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول تشخیص زیرنویس در ویدئوکه با استفاده از فیلترهای تشخیص لبه و میانگینگیری از لبهها انجام میشود. در بخش دوم، تکمیل قسمتهای حذفشدهی ویدئو از طریق پر کردن حفرهها با اطلاعات فریمهای همسایه صورت میپذیرد. برای پر کردن در ابتدا بهترین وصله را انتخاب و وصله مورد نظر را با استفاده از اطلاعات چند وصله مشابه به آن پر میکنیم.این الگوریتم روی دو نمونه ویدئو که به آنها زیرنویس افزودهایم اجرا گردیده و نتایج رضایتبخشی حاصل شده است.