سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد خاوری – گروه مهندسی برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه کردستان
علی حسامی نقشبندی – گروه مهندسی برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه کردستان
جلال نوری – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های قدرت علاوه بر توجه به جنب ههای اقتصادی،بایستی طوری طراحی شده باشند که در برابر تمام استرس های ممکن به بقاء خود ادامه دهند. این مقاله روشی نوین برای تشخیص و آشکارسازی خطا هایتوپولوژی در مساله تخمین حالت سیستم های قدرت ارائه می دهد. در این مقاله با استفاده از مقادیر بدست آمده از نتایج تخمین حالت در دوره زمانی قبل و ضرایب توزیع وقفه های خطوط ۱، خطاهای توپولوژی در سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. روش ارائه شده موجب بالا رفتن سرعت تخمینگر در تشخیص و آشکارسازی اندازه گیری نامناسب در اطلاعات ارسالی می شود. زیرا عمل تشخیصو آشکارسازی اندازه گیری نامناسب پیش از عملیات تخمین حالت انجام می گیرد. همچنین روش پیشنهادی در حضور واحدهای اندازه گیری فازوری ۲PMUI نیزمورد بررسی قرار گرفته است. روش ارائه شده بر روی سیستم های قدرت ۶ و ۵۷ شینه استانداردIEEE شبیه سازی و مورد آزمایش قرار گرفته، و نتایج آن ارائه گردیده است.