سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات مشهد ایران
سعید رضائیان دلوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و مناب
منصوره میرابوالفتحی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران ایران
حمیدرضا زمانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و مناب

چکیده:

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB) که توسط Fusarium graminearum ایجاد می شود، در ایران و جهان حائز اهمیت می باشد. این بیماری نه تنها باعث کاهش میزان محصول گندم میگردد، بلکه امکان تولید تریکوتسین ها توسط عامل بیماری وجود دارد که می تواند برای انسان و دام خطر جدی داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین مقدار توکسین های نیوالنول و دی اکسی نیوالنول در جدایه های F.graminearum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم انجام گردید. در این مطالعه تعدادی جدایه از قارچ F.graminearum جدا شده از مزارع گندم آلوده به بلایت فوزاریومی سنبله در استان های گلستان، مازندران، هرمزگان، اردبیل، فارس و کرمان و خراسان موجود در مجموعه قارچ های موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مورد استفاده قرار گرفت. کلیه جدایه های قبلا بر اساس خصوصیات مورفولوژیک شناسایی شده بودند. تئکسین زایی جدایه های با استفاده از روش HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که ۶۰ درصد جدایه ها توکسین DON و ۱۵-AcDON در دامنه ۱۰۲۰-۱۸۷۰۰ ppb و میانگین ۹۸۶۰ ppb تولید کردند و ۴۰ درصد جدایه ها توکسین NIV در دامنه ۶۰۰-۳۱۴۰۰ ppb و میانگین ۱۰۸۳۳ ppb تولید کردند.