سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
امین قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ته
آمنه مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

در این مقاله الگوریتم ی بر ای تشخیص عرضی یا عمودی بودن ترک در تیر ارایه شده است. ترک موجود در تی ر با فنر پیچشی بدون جرم مدل شده است. سپس با استفاده از خارج قسمت ریلی ، رابطه ای بین فرکانس های طبیعی تیر، محل و سختی مدل شده ی ترک ارایه شدهاست. برای تیر دارای یک ترک ، از ۳ فرکانس طبیعی تیر بهعنوان ورودی الگوریتم استفاده می شود که یکی از فرکانس ها در صفحه ی ارتعاشی عم ود بر صفح هی ارتعاشی دو فرکانس دیگر اندازه گیری می – شود. در نهایت نوع، محل و شدت ترک موجود در تیر با استفاده از تفاوت در سختی ترکهای افقی و عمودی، تشخیص داده میشود