سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد ایمانی پور –
مجید نیلی احمدآبادی –
بابک نجاراعرابی –

چکیده:

همکاری در یادگیری برا ی سیستم های چند عامله وقتی عام ل ها از روش های یادگیری تقویتی اس ت فاده می کنند اهمیت می یابد. در چنین محیط هایی عامل ها می توانند دانش و تجرب ه های شخصی خود را به اشتراک بگذارند تا با اقتباس و استفاده از دانش یکدیگ ر ، سرعت و سهولت بیشتری در یادگیری پدیدآی د . البته این مقصود به شرطی منطقی و شدنی است که هر عامل از عام ل های خب ره تر ازخود و تنها در ناحیه خبرگی آنها دانش کسب کن د . در این مقاله برای آنکه عام ل هایی با یادگیریQ و دانش فازی د ر کی از خبرگیخود پیدا کنند روشی پیشنهاد می شود که در آن هر عامل به موازات جدولQ جدول دیگری را برای ثبت نشانه ی خبرگی ایجادمی کند و در حین یا د گیری تغییر می دهد. وجود این جدول اضافی در نزد عامل ها به آنها کمک می کند تا به هنگام ترکیب دانش از محدوده خبرگی یکدیگر اطلاع پیدا کنن د . آزمایش ها نشان می دهند که درک عامل ها از خبرگی خود نزدیک به واقعیت است و ترکیب دانش با استفاده از این درک بازده بیشتری نسبت به ترکیب ساده دانش ها دارد.