سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ابوطالبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، پژوهشکده پردازش هوشم
محمدحسن مرادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمدعلی خلیل زاده – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، دانشگاه شاهد ، دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

مولفه P300 یکی از مهم ترین سیگنال های الکتریکی مرتبط با فعالیتهای شناختی مغز است. در این تحقیق با استفاده از تبدیل ویولت گسسته، سیگنال های تک ثبت گرفته شده از روی سر، به مولفه های مختلف فرکانسی تجزیه گردیده و از ضرایب به دست امده به عنوان ویژگی های مرتبط با فعالیت های شناختی مورد مطالعه استفاده شده است. بررسی ویژگی ها نشان میدهد که اغلب پردازش های مورد بررسی در ویژگی های مربوط به باندهای دلتا و تتا بروز یافته اند و هر دسته شاملچند ویژگی ، مربوط به یکی از زیر پردازش های درگیر در طی تولید P300 هستند. تابع تفکیک طرح شده با استفاده از ترکیب خطی نه عدد از این ویژگی ها قادر است با دقت حدود ۷۵ درصد از دادگان آموزش و ۷۱درصد در دادگان آزمون، تک ثبت های مربوط به تحریک هایهدف و غیر هدف را از یکدیگر جدا کند. بررسی ها بیشتر نشان داد که تنها با استفاده از سیگنال ثبت شده درکانال Pz نیز می توان تقریبا به همین میزان تفکیک رسید.