سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا نیازی – گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم
اوغل نیاز جرجانی – گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم
حسن نیکبخت – گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم
ساره ژند – گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم

چکیده:

لیشمانیا ماژور انگل تک یاخته ای تاژک دار با تنوع بیش از ۲۰ گونه و دارای گسترش جهانی است. این انگل عامل بیماری لیشمانیوزیس پوستی(Cutaneous Lishmaniasis) در انسان است و در حال حاضر به عنوان یکی از عوامل عفونی تقریبا شایع در استان گلستان به شمار می رود. استفاده از روش های ملکولی برای تشخیص این بیماری در مقایسه با روش های میکروسکوپی از حساسیت و اختصاصیت بالاتری برخوردار است. روش PCR یکی از حساسترین و شناخته شده ترین روش های ملکولی تشخیص این بیماری است؛ اما با توجه به گرانی تجهیزات آن و زمانی که برای انجام آن معمولا صرف می شود هنوز نتوانسته به صورت گسترده مورد استفاده باشد. روش SapphireAmp Fast PCR روشی است که با توجه به کاربرد آنزیم DNA پلیمراز با کارایی بسیار بالا و سریع، شرایطی را فراهم می سازد که در مدت زمان کمتر از ۳۰ دقیقه بر روی نمونه DNA به دست آمده از میکروارگانیسم ناحیه ی اختصاصی از آن مورد تکثیر و شناسایی واقع شود. بعلاوه اینکه استفاده از پروب فلورسانس مولکولی SyberGold بر حساسیت این روش در میزان DNA یی که مورد شناسایی قرار می گیرد تاثیر معنی داری خواهد‌داشت. در این مطالعه پس از استخراج DNA انگل لیشمانیا ماژور و اضافه‌نمودن آن به ترکیبات مورد نیاز برای انجام واکنش SapphireAmp و به کارگیری پرایمرهای اختصاصی در مدت زمان کمتر از ۲۵ دقیقه آمپلیکون های ۲۰۰ جفت بازی از روی ناحیه ۱۸S rDNA لیشمانیا ماژور تکثیر می شود و پس از اضافه شدن پروب مولکولی فلورسانس SyberGold به ژل آگاروز الکتروفورز شده در بافر TBE (1X) قابل شناسایی می باشد. بنابراین این روش تکثیری، به عنوان روشی سریع، حساس و اختصاصیت مناسب برای تشخیص ملکولی لیشمانیا ماژور می‌تواند در کنار روش میکروسکوپی و کشت مورد پیشنهاد باشد.