سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود حمیدپور – دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره فنایی شیخ الاسلامی –

چکیده:

کربن نانوتیوبها به دلیل فیزیک منحصربهفرد و خصوصیات الکترونیکی ویژهای که دارند، میتوانند با حساسیت بالایی برای آشکارسازی مقادیر بسیار اندک )حدود چند)ppb از گازهای مختلف مانند دیاکسیدکربن، مونواکسیدکربن، دیاکسیدنیتروژن، آرگون و … دردمای اتاق به کار روند. این نانومواد به دلیل نسبت سطح بهحجم بالایی که دارند برای جذب سطحی ملکولهای گاز بسیار ایدهآل هستند. در مقالهی حاضر تغییرات خواص کربن نانوتیوبCNT( با قرار گرفتن در شرایط شیمیایی مختلف مطالعه شده و به عنوان نمونهتأثیر مقادیر بسیار اندک از گازNO2بر خواصCNT و از جمله رسانایی آن بررسی شده است. به این منظور معادلات مربوط به رسانایی بالستیک CNT بررسی و رابطه بین رسانایی و تغییرات میزان غلظت گاز موجود در محیط با دقت مناسب برای آشکارسازی به کار رفته وحساسیت قطعه تحت تأثیر چندppbگازNO2مطالعه و شبیهسازی شده است