سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر پورمحمد – هیئت علمی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان
رضا علی پور – دانشجو

چکیده:

تحلیل پوششی دادهها برخی از واحدها را کارا و برخی را نا کارآ تشخیص می دهد. برخی واحدها روی مرز کارآیی و برخی روی مرز ناکارآیی قرار می گیرند. اما گاهی امکان دارد واحدهایی روی هر دو مرز قرار داشته باشند، که در این حالت هم دارای بهترین عملکرد و هم دارای بدترینعملکرد خواهند بود. تاکنون برخی مدل ها برای رتبهبندی چنین واحدهایی ارائه شده است ولی هیچ کدام نتوانسته اند مرز کارآیی و ناکارآیی را ازهم تشخیص دهند. در این مقاله، با معرفی واحدهای مجازی متناظر با واحدهای روی اشتراک دو مرز، با استفاده از مدلهای چندهدفه عمل جدا سازی مرزها با موفقیت انجام میگیرد. در نهایت، توسط مثال عددی، درستی مسئله فوق نشان داده می شود