سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستمی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید بهبهانی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه سیستمهای الکتروهیدرولیکی به عنوان یکی از رایجترین سیستمهای مورد استفاده در صنایع حساسی چون هوافضا، انرژی اتمی و کاربردهای دریایی، به کار گرفته می شوند. به علت حساسیست کاربرد این سیستم ها عیب یابی آن ها مورد توجه قرار گرفته است . در این تحقیق یک سیستم الکتروهیدرولیکی متشکل از سیلندر دوکاره و شیر سرو فلاپر نازل دومرحله ای در نظر گرفته شد و مدل ریاضی آن به دست آمد . عیب یابی در این تحقیق به کمک روشهای مبتنی بر عیب یابی بر پایه مدل ریاضی سیستم انجام شده است. به علت غیر خطی بودن فضای حالت از ابزار کالمن فیلترتوسعه یافته جهت تخم ین متغیرهای فضای حالت استفاده شد ه است. تغییرات مدول بالک به عنوان عیب بررسی شد . مدول بالک به عنوان متغیر افزونه در فضای حالت به آن اضافه گردید و توسط کالمن فیلتر توسعه یافته تخمین زده شد . مشاهده شد که در حالت سالم مق ادیر تخمینی به مقادیر واقعی رسید و در حا لت معیوب در مدت زمان قابل قبولی تغییر در مقادیر تخمینی مشاهده شد و به مقادیر تغییر یافته نزدیک شد