سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد میره ای – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید محتسبی –
مرتضی صادقی –
شاهین رفیعی –

چکیده:

دراین تحقیق توانایی روش غیرمخرب اسپکتروسکوپی NIR درتشخیص عارضه خشکیدگی خوشه خرما در رقم مضافتی مورد مطالعه قرارگرفت طیف NIR خرماها شامل ۳۶۰ عدد خرمای سالم درچهار مرحله مختلف رسیدگی و ۵۰ عدد خرمای آسیب دیده با استفاده از یک اسپکترومتر PDA جمع آوری گردید از روش تحلیل مولفه های اصلی برای کاهش ابعاد ماتریس داده های NIR استفاده شد به نحوی که با ۵ مولفه اصلی ۹۹/۹۷% واریانس موجود درطیف NIR قادر به توصیف بود از این ۵ مولفه اصلی به عنوان ورودی به یک مدل شبکه های عصبی مصنوعی با ۱۱ نرون درلایه مخفی و ۵ نرون درلایه خروجی برای ۴ کلاس مراحل مختلف رسیدگی و کلاس آسیب دیده استفاده شد مدل بدست آمده توانست کلاسهای خرماهای سالم و آسیب دیده مضافتی را با دقت ۹۲ درصد جداسازی کند.