سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خوشچهر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حمیدرضا سیاه کوهی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در تفسیر مقاطع لرز های از نشانگر شی ب محلی برای مطالع هی ساختارهای زمی نشناسی، حوض ههای رسوبی و جستجوی میدا نهای نفت و گاز استفاده م یکنند. در این مقاله از تبدیل موجک پیوسته دو بعدی ۲D‐(CWT برای این منظور بهره گرفته ایم. با استفاده از موج کهای جهت دارنظیرموجک مورلت دوبعدی، می توان رویدادها با راستاهای متفاوت را در مقاطع لرز های از هم تفکیک کرد. برای دستیابی به نتایج مطلوب باید در۲D‐CWTمقیا سها متناسب با فرکانس غالب داد هها در نظر گرفته شوند. کارآیی روش در این مطالعه روی مقطع لرز های مصنوعی و واقعی نشان داده میشود.