سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ملاجان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه تهران
مصطفی جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران
حسین معماریان – استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
بهزاد تخم چی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پس از اتمام برداشت از مخازن نفتی می توان از آنها جهت ذخیره سازی مواد هیدروکربوری استفاده نمود. در این راستاتشخیص دقیق سطوح تماس سیالات به جهت آنکه در تعیین فشار و حجم سیال تزریق شده در هنگام شارژ و یا دشارژمخزن برای ذخیره سازی عامل کلیدی محسوب می شود، بسیار حائز اهمیت است. هر چند که این سطوح را می توان بانمودارگیری، مغزهگیری، آزمایش های ویژه تولید یا مطالعات لرزه نگاری سه بعدی تخمین زد لکن عموماً به علت پیچیدگیخصوصیات و ضخامت سنگ مخزن، و یا عواملی همچون اثر تخلخل حفرهای، درز و هجوم فیلترای گل حفاری اینشناسایی بصورت دقیق صورت نمی پذیرد. در این تحقیق به اجمال نقش سطوح سیالات مخزنی بر فشار و حجم سیالاتموجود در آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از داده های ۲ چاه مربوط به میدانی نفتی در جنوب کشور با معرفیروشی جدید و بر مبنای تبدیل موجک پیوسته چاه نمودار مقاومت ویژه، نسبت به شناسایی سطح تماس آب و نفت اقدامشده است. در نهایت نتایج بدست آمده برای ۲ چاه مختلف با اطلاعات مغزه و تولید مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایجحاصله حاکی از آن است که این روش بخوبی قادر است مرز سیالات مخزنی را مشخص کند.