سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعیمه توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورز
عباس همت – استاد گروه مهندس مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ص
بهزاد نظری – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بیماری سفیدک نهان که در تمام مناطق دنیا مخصوصا در اقلیم های گرم و مرطوب و خشک بیشترین خسارات را د رمورد خیار و طالبی وارد آورده و در زمان کمتر از ۲۴ ساعت سبب نابودی کل محصولات گلخانه می شود. علایم این بیماری در مراحل اولیه ، ظهور لکه های زرد رنگ و منقطع در روی برگ می باشد. در این مقاله روشی جهت آشکار سازی برخط بیماری سفیدک نهان بوته های خیار، ارائه شده است. هدف از انجام این پژوهش تشخیص زود هنگام این بیماری د رمراحل اولیه جهت جلوگیری از شیوع آن در گلخانه است. این امر موجب جلوگیری از کاهش عملکرد محصول و بروز ضررهای اقتصادی قابل توجه شده و همچنین باعث افزایش دقت و سرعت بازرسی و کهش هزینه نیروی انشانی می باشد.این مهم با پردازش بر خط تساوی دریافت از دور۷۰ Canon a در نرم افزار متلب صورت می گیرد. در برنامه تهیه شده ابتدا برگ از پس زمینه جدا شده و سپس با استفاده از دو فاکتور شکل و رنگ ، لکه های بیمار تشخیص داده می شوند. د رنهایت وجود یا عدم وجود بیماری د رگلخانه به مسئول هشدار داده می شود. در این پژوهش تعداد ۲۵۰ تصویر از بوته هاب خیار گلخانه ای ولقع در منطقه شهر ابریشم اصفهان تهیه و برای تشخیص بیماری سفیدک نهان خیار مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که نرم افزار تهیه شده با درصد خطای پایین ۳/۲% می تواند جهت تشخیص زود هنگام این بیماری در گلخانه استفاده شود.