سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی حاجی – بخش مهندسی و علوم کامپیوتردانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
سیدمحمد جزایری – دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امین فراغت – دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

برای بررسی شکست درمان ایمپلنت از روشهای مختلفی استفاده میشود که رایجترین آنها، تهیه رادیوگرافی ساده میباش د. اما با کمک تکنیکهای تصویر پردازی دیجیتال میتوان دقت تشخیص را تا حد زیادی بالا برد . این مقاله نتایج تحقیقی را ارائه میدهد که با هدف به دست آوردن یک روش تصویر پردازی دیجیتالی و مقایسه توانایی آن با چشم انسان در تشخیص زودهنگام ضایعات ایجاد شده در اطراف ایمپلنتهای دندانی انجام گرفته است . روش بررسی به این ترتیب ب ود که یکfixture ایمپلنت دندانی بر روی آرواره جسد انسان کار گذاشته شد و سپس تعدادی تصویر رادیوگرافی (گروه کنترل ) از ناحیه تهیه گردید. آنگاه توسط اسید نیتریک ضایعه پاتولوژیک به صورت تدریجی در کنار fixture به وجود آمد و همزمان تصاویر رادیوگرافی متوالی (گروه آزمایش) از محل تهیه شد . تصاویر گروه کنترل وآزمایش تحت شرایط یکس ان ظاهر گردیدند . سپس کل تصاویر کدبندی شد ه به تعدادی مشاهده گر نشان داده شد ند و نت ایج تفسیر چشمی ثبت ش د. آنگاه تصاویر رادیوگرافی اسکن و توسط برنامه ای که به همین منظو ر ساختیم نیز بررسی شدند . آزم ایشها نشان دادند که مشاهده گرها نتوانستند پیشرفت ضایعه از مراحل اولیه و همچنین در اکثر مواقع توالی مراحل را به درستی تشخیص دهند؛ اما در مقابل، به کمک برنامه کامپیوتری، وجود رادیولوسنسی از اولین مرحله تشخیص داده شد که با بررسی مراحل بعدی مورد تایید قرار گرف ت و نشان داد که روش ارائه شده در مقایسه با چشم انسان از دقت بسیار بالاتری در تشخیص ضایعات استخوانی اطراف ایمپلنت برخوردار می باشد