سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا مهارلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود
امیدرضا معروضی – استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مروی – استادیار،دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیبه قاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تشخیص زبان بصورت خودکاردر واقع مساله تشخیص زبان برای یک نمونه گفتار صحبت شده توسط سخنگوی نامعلوم است دردهه گذشته روشهای متعددی برای تشخیص خودکار زبان پیشنهاد شدها ست این روشها برپایه استخراج ویژگیهای خاص هر زبان شامل مجموعه آواشناسی واج آرایی و علم عروضی و بدیعی بودند دراین مقاله روش جدیدی پیشنهاد شده است که مستقل از اطلاعات زبان شناسی بوده و از تبدیل موجک برای استخراج خواص صوتی سیگنال گفتار استفاده می کند انتخاب ویژگیهای لازم جهتدسته بندی زبان از میان ضرایب تبدیل موجک براساس کاهش ابعاد فضای ضرایب برمبنای الگوریتم گسسته سازی چند بازه ای و سپس اعمال الگوریتم رتبه بندی ویژگیها انجام می شود روش پیشنهادی علاوه برآنکه درصد تشخیص را برای نمونه های زبانی دو بدو ۱۰ ثانیه ای و ۴۵ ثانیه ای بهبود داده است قادر به تشخیص نوع زبان از میان ۵ زبان گوناگون نیز می باشد.