سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله مهریار – دانشجوی دکتری مهندسی علوم و صنایع غذایی
محسن اسمعیلی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

عسل یکماده غذایی طبیعی با ارزش و دارای خصوصیات شفابخشی می باشد بحث تقلبات درعسل مشکل پیچیده ای بوده که اخیرا اثرات اقتصادی تغذیه ای و ارگانولپتیکی اجتناب ناپذیر و قابل توجهی را داشته است روشهای مختلفی به منظور تشخیص تقلب در عسل مورد استفاده قرارمیگیرند اینروشها همگی قابل اجرا بوده و اطلاعات سودمندی را درباره هرچنبه ای از طبیعی بودن عسل فراهم می کنند اما به منظور جمع آوری تمامی این روشها و داشتن یک دیدکل از آنهاانجام این مطالعهسودمندبه نظر می رسد مطالب ارایه شده دراین مطالعه به عنوان منبع خوبی درمطالعات آتی تقلب می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.