سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
پریسا کاغذگران – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حفاظت از دادههای برچسب RFID به ویژه برای برچسبهای EPC که بیشترین شمار را دارا هستند و بر انواع اجناس و کالاها چسبانده میشوند، امری بدیهی و حیاتی است. رویکردهای نشانهگذاری اگر به درستی انجام گیرند، مانع از تغییر غیرمجاز محتوی چنین برچسبهایی میگردد. در این میان محدودیتهای عمدهای که از ماهیت برچسبهای RFID از قبیل ساختار ساده، تعداد کم بیتهای حافظه ( ۹۶ بیت) و دودویی بودن محتوی آنها، نشأت میگیرد، بهکارگیری روشهای متعارف نشانهگذاری را بر آنها غیرممکن میسازد و بایستی از رویکردهایی که قابل اعمال بر دادههای دودویی با حجم کم باشند، استفاده کرد. تاکنون در دنیا دو راهکار بر اساس نشانهگذاری شکننده (Fragile Watermarking برای دادههای برچسبهای از نوع EPC پیشنهاد شده است. در این مقاله به ارائهی راهکار جدید و سادهای پرداخته خواهد شد که در مقایسه با سایر روشها تعداد بیتهای کمتری از حافظهی ارزشمند برچسب را مصرف میکند و تعداد بیتهای بیشتری را جهت حفاظت پوشش میدهد، مکان بیتهای نشانه قابل شناسایی نیست، قابلیت پیادهسازی ساده و از پیش آمادهای دارد و میزان استحکام قابل قبولی عرضه خواهد کرد.