سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
عباس کارگر – استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه شهرکرد
مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهرک

چکیده:

خیار پیش از برداشت در معرض بیماری ها و آسیب های مختلفی قرار دارد و تنش های فراوانی نیز از زمان برداشت خیار بر آن وارد می گردد. این تنش ها و آسیب ها می توانند تنش های مکانیکی، تنش های سرمایی و آسیب های داخلی باشند که منجر به خرابی های سطحی و داخلی مختلفی می گردند. این خرابی ها می توانند به طور چشم گیری از کیفیت محصول برداشتی بکاهند. از لحاظ اقتصادی روش های آکوستیکی برای تشخیص این دسته از خرابی ها کمترین صدمات فیزیکی را برای محصول نسبت به روش های مخرب به همراه دارند. از یک گیرنده و فرستنده ی فراصوتی با فرکانس مرکزی ۲۵ کیلوهرتر برای تشخیص خیار های (دو ژنوتیپ خیار شامل دامینوسجیارسی و سوپردامینوس) سالم از ناسالم استفاده شد. خیار ها پس از اینکه تحت تنش های مکانیکی ضربه قرار داده شدند، موج فراصوتی از راستای عرضی خیار که بین گیرنده و فرستنده قرار داده شده بود عبور داده شد. برای بررسی تاثیر نوع بافت و خرابی های داخلی خیار از ضریب میرایی موج بین خیار سالم و ناسالم استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان با استفاده از موج فراصوتی نمونه های سالم را از ناسالم با دقت ۹۵ درصد تشخیص داد.