سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ناطق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد کاشفی – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید درگاهی – کارشناس مهندسی مواد شرکت فورج گستر سناباد

چکیده:

با توجه به اهمیت خواص مکانیکی در کاربرد نهایی قطعات ریختگی، یکی از موارد مهم در کنترل کیفیت این قطعات ، تشخیص استحکام و انعطاف پذیری آ ن ها است. روش مخرب متداول در کنترل کیفی ، آزمون کشش و سخت ی سنجی است که وق ت گیر بوده و به علاوه امکان اعمال آن ها برای تمامی قطعات تولیدی وجود ندارد . آزمون جریان گردابی یک روش غیرمخرب است که در آن با تحلیل پاسخ قطعات به القا ی جریان گردا بی، امکان تشخیص و برآورد خواص مکانیکی با سرعت زیاد در تولید انبوه و برای تمامی قطعات فراهم م ی شود. در پژوهش حاضر ابتدا قطعات استوان ه ای شکل از جنس چدن نشکن با ترکیب شیمیایی ثابت و خواص مکانیکی مختلف ناشی از عملیات حرارتی متفاوت تولید شده اند و سپس ارتباط بین خواص مکانیکی آ نها (شامل سختی و استحکام) با پاس خهایشان به القای جریان گرداب ی (شامل ولتاژ اولیه و ثانویه و امپدانس نرماله ) بررسی گردید . نتایج نشا ن دهنده وجود ارتباط مناسب بین خواص مکانیکی و پاس خ ها به القا ی جریان و در نتیجه قابلیت بکارگیری این روش در بازرسی و کنترل کیفی تولیدات انبوه صنعتی است.